Ik zie het!, gevestigd aan Ebberstraat 2, 5941NN Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens:
www.ikziehet.com
Ebberstraat 2
5941NN Velden
tel. 0651530966

Jozette Lommen-Van Erp is de Functionaris Gegevensbescherming van Ik zie het! Zij is te bereiken via info@ikziehet.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik zie het! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bij cliënten jonger dan 18 ook de naamgegevens van de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger(s)
– Schoolgegevens
– Gegevens verstrekt tijdens intake, mondelinge of telefonische gesprekken en overige correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik zie het! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Ontwikkeling
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikziehet.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik zie het! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van jouw opdracht inzake jouw hulpvraag
– Het afhandelen van jouw betaling
– Administratieve doeleinden
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik zie het! Maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ik zie het!) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik zie het! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen volgens de wet van de gezondheidszorg van persoonsgegevens: 20 jaar. Tenzij de cliënt of wettelijke vertegenwoordigers verzoeken het dossier te vernietigen. De bewaartermijn van onze administratie is 7 jaar (conform de wettelijk gestelde eisen)

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik zie het! Deelt nooit jouw gegevens met derden! Indien het voor de uitvoer van jouw opdracht nodig is jouw gegevens te delen. Zullen die altijd enkel met jou of jouw wettelijke vertegenwoordigers worden gedeeld. Jij kunt ze dan zelf delen met bv. School. leerkrachten, (huis)arts en of andere behandelaars.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik zie het! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ik zie het! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ikziehet.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik zie het! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik zie het! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ikziehet.com